Despre noi

Firma CARDINAL JOBS a fost infiintata in anul 2004 ca societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral privat romanesc, oferim servicii integrate in domeniul managementului resurselor umane, mai precis activitatile de baza ale companiei sunt descrise de Certificatul de Inregistrare avand ca activitate principala “Activitati ale Agentiilor de Plasare a Fortei de Munca“, precum si de Certificatul de Acreditare emis de ANOFM pentru a presta, in conditiile legii, “Servicii de Informare, Consiliere si Mediere a Muncii pe Piata Interna”.

In anul 2008, ca urmare a standardelor europene implementate in procesele si actiunile firmei, am obtinut certificarea in domeniul calitatii si mediului respectiv: ISO 9001: 2000 si ISO 14001: 2004.

Data publicarii anuntului : 15.06.2012

 

Anunt achizitie publica furnizare produse: Mobilier

____________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________

SC CARDINAL JOBS SRL cu sediul in Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86 în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/58694 „Start la Antreprenoriat! – Reducerea somajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri din rândul somerilor si creare de noi locuri de muncă  are plăcerea de a vă informa că doreşte să achiziţioneze prin intermediul unui contrat de furnizare următoarele produse:

 

Mobilier (cod CPV 39100000-3 Mobilier)

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut.

Pentru obtinerea documentatiei cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati SC CARDINAL JOBS SRL la adresa Pitesti, jud. Arges, str. Trivale, nr.23 telefon 0248.224.049, fax. 0248.224.060, website: www.cardinaljobs.ro. Termenul limita de depunere a ofertei este 26.06.2012 ora 12:00. Persoana de contact Daniel Olteanu, Administrator SC CARDINAL JOBS SRL, tel. 0722 211 848, email: office@cardinaljobs.ro.

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 
Investeşte în oameni!

Data publicarii anuntului : 09.05.2012

 

Anunt achizitie publica furnizare produse: Echipamente IT, video si licente software

_________________________________________________________________________________________

 

SC CARDINAL JOBS SRL cu sediul in Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86 în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/58694 „Start la Antreprenoriat! – Reducerea somajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri din rândul somerilor si creare de noi locuri de muncă are plăcerea de a vă informa că doreşte să achiziţioneze prin intermediul unui contrat de furnizare următoarele produse:

 

Echipamente IT, video si licente software (cod CPV 30000000-9 - Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software , 32323000-3 - Monitoare video, 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice)

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut.

Pentru obtinerea documentatiei cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati SC CARDINAL JOBS SRL la adresa Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86, telefon 0248.224.049, fax. 0248.224.060, website: www.cardinaljobs.ro. Termenul limita de depunere a ofertei este 20.05.2012 ora 12:00. Persoana de contact Daniel Olteanu, Administrator SC CARDINAL JOBS SRL, tel. 0722 211 848, email: cardinaljobs_pitesti@yahoo.com.

 

Data publicarii anuntului : 09.05.2012

 

 

 

Anunt achizitie publica furnizare produse: “ARTICOLE DE BIROTICA SI PAPETARIE _______________________________________________________________________________________

 

SC CARDINAL JOBS SRL cu sediul in Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86 în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/58694 „Start la Antreprenoriat! – Reducerea somajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri din rândul somerilor si creare de noi locuri de muncă  are plăcerea de a vă informa că doreşte să achiziţioneze prin intermediul unui contrat de furnizare următoarele produse:

 

Articole de birotica si papetarie (cod CPV 42964000-1- Echipament de birotica, 30192700-8 - Papetarie).

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut.

Pentru obtinerea documentatiei cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati SC CARDINAL JOBS SRL la adresa Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86, telefon 0248.224.049, fax. 0248.224.060, website: www.cardinaljobs.ro. Termenul limita de depunere a ofertei este 20.05.2012 ora 12:00. Persoana de contact Daniel Olteanu, Administrator SC CARDINAL JOBS SRL, tel. 0722 211 848, email: cardinaljobs_pitesti@yahoo.com.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Data publicarii anuntului : 04.05.2012 Anunt achizitie publica Chirie spatiu activitati practice SC CARDINAL JOBS SRL cu sediul in Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86, partener în cadrul proiectelor POSDRU/82/5.1/S/58694 Start la Antreprenoriat! Reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca, POSDRU/84/6.1/S/53606 ?RIES - Reteaua Incubatoarelor de Economie Sociala - Abordare Strategica a Dezvoltarii Resurselor Umane, POSDRU/83/5.2/S/54620 . Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din Romania!are placerea de a va informa ca doreste sa inchirieze spatiu in Pitesti pentru desfasurarea de activitati practice în cadrul proiectelor mentionate mai sus. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut. Pentru obtinerea documentatiei pentru ofertanti cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati SC CARDINAL JOBS SRL la adresa: Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86, telefon 0248.224.049, fax. 0248.224.060, website: www.cardinaljobs.ro. Termenul limita de depunere a ofertei este 15.05.2012 ora 10.00. Persoana de contact Daniel Olteanu, Administrator SC CARDINAL JOBS SRL, tel. 0722 211848, e-mail: cardinaljobs_pitesti@yahoo.com.

_________________________________________________________________________________________________________

Data publicarii anuntului : 06.03.2012

Anunt achizitie publica prestare de servicii: Servicii de organizare de evenimente SC CARDINAL JOBS SRL cu sediul in Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86, partener în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/58694 ?Start la Antreprenoriat! ? Reducerea somajului prin stimu-larea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca are placerea de a va informa ca doreste sa achizitioneze prin intermediul unui contract de achizitie publica urmatoarele servicii: Servicii de organizare de evenimente (Coduri CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente, 55120000-7 Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, 55520000-1 Servicii de catering) Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut. Pentru obtinerea documentatiei pentru ofertanti cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati SC CARDINAL JOBS SRL la adresa: Pitesti, jud. Arges, str. Fratii Golesti, nr. 86, telefon 0248.224.049, fax. 0248.224.060, website: www.cardinaljobs.ro. Termenul limita de depunere a ofertei este 19.03.2012 ora 12:00. Persoana de contact Daniel Olteanu, Administrator SC CARDINAL JOBS SRL, tel. 0722 211848, e-mail: cardinaljobs_pitesti@yahoo.com. Data publicarii anuntului: anunt publicat anterior

ANUN? DE SELEC?IE PENTRU
 FORMATORI SAU SPECIALI?TI ÎN DOMENIUL ECONOMIEI SOCIALE

JUDETELE OLT  SI VALCEA

         SC CARDINAL JOBS SRL,  in calitate de partener in proiectul  “RIES ? Re?eaua incubatoarelor de economie social? ? abordare strategic? a dezvolt?rii resurselor umane“, în baza contractului de finan?are cu num?rul de identificare  POSDRU/84/6.1./S/53606,  cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, lanseaz? o selec?ie de formatori ?i speciali?ti în domeniul economiei sociale, în vederea particip?rii acestora la proiectul menionat anterior. 

O not? de informare privind proiectul este prezentat? în Anexa 1.

În cadrul acestui proiect este prev?zut? crearea unei re?ele, tip Comunitate de Practic?, sus?inut? online. Nucleul acestei re?ele va include un Centru Interregional de Antreprenoriat Social ?i alte 3 Centre Regionale de Antreprenoriat Social, coordonând ?i un num?r de 4 incubatoare de economie social?, ce vor fi înfiin?ate în 4 regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia, Bucure?ti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia ?i Sud-Est, respectiv vizând jude?ele: Arge?, Dâmbovi?a, Prahova, Vâlcea, Olt Ilfov, Br?ila, Tulcea.
În perspectiva particip?rii la aceast? re?ea, eventual a implic?rii directe în calitate de expert în acest proiect, Asocia?ia Europa pentru Dezvoltare Uman? va organiza sesiuni regionale de informare ?i con?tizare la care vor fi invitate ?i persoanele ce r?spund acestui anun? ?i sunt eligibile, conform criteriilor stabilite.

Criteriile de selec?ie pentru formatori ?i speciali?ti în economie social?:
  A. Pentru formatori implica?i în economia social?: 
  Cerin?e obligatorii de eligibilitate

 1. Formator autorizat cf. legisla?iei în vigoare
 2. Studii superioare absolvite, cu diplom? de absolvire, respectiv de licen?? (sau echivalent);
 3. Implicare în cel pu?in o m?sura de formare sau de alt? natur? ce a vizat aspecte sociale, respectiv a fost adresat? persoanelor defavorizate din punct de vedere social.
 4. Domiciliul în una din regiunile  / jude?ele vizate de proiect sau disponibilitate de a activa în una din regiunile sau jude?ele vizate de proiect.

 Criterii de departajare

 1. Abilit??i de comunicare ?i lucru în echip?;
 2. Cuno?tin?e de utilizare a calculatorului;
 3. Disponibilitatea de a face deplas?ri în localit??ile regiunii.
 4. Alte calific?ri sau competen?e demonstrabile în activit??i cu caracter social (de ex. programe, proiecte, ac?iuni ce au vizat incluziunea social? a persoanelor / grupurilor defavorizate / vulnerabile).
 5. Participare la înfiin?area/desf??urarea activit??ii diverselor forme de economie sociala.

B. Pentru speciali?ti în economia social?: 
Cerin?e obligatorii de eligibilitate

 1. Studii superioare absolvite, cu diplom? de absolvire, respectiv de licen?? (sau echivalent);
 2. Implicare în cel pu?in o m?sur? de formare sau de alt? natur? ce a vizat aspecte sociale, respectiv a fost adresat? persoanelor defavorizate din punct de vedere social.
 3. Domiciliul în una din regiunile  / jude?ele vizate de proiect sau disponibilitate de a activa în una din regiunile sau jude?ele vizate de proiect.
 4. Participare, în calitate de expert, în forme de economie social?.

Criterii de departajare

 1. Abilit??i de comunicare ?i lucru în echip?;
 2. Cuno?tin?e de utilizare a calculatorului;
 3. Disponibilitatea de a face deplas?ri în localit??ile regiunii.
 4. Alte calific?ri sau competen?e demonstrabile în activit??i cu caracter social (de ex. programe, proiecte, ac?iuni ce au vizat incluziunea social? a persoanelor / grupurilor defavorizate / vulnerabile

Pot participa la acest program formatori, experti, consultanti, manageri, specialisti cu experienta in unul din urmatoarele domenii de activitate sau tipuri de organizatii:

Organizatii neguvernamentale cu precadere furnizoare de servicii sociale, de ocupare sau formare profesionala,
- Organizatii care desfasoara activitati de integrare / insertie pe piata muncii pentru diverse categorii defavorizate cum ar fi persoane cu dizabilitati (inclusiv ateliere protejate) sau de etnie roma,
ONG-uri din domeniul protectiei mediului (management arii protejate, activitati economice eco), dezvoltarii locale sau comunitare,
Asociatii de producatori agricoli sau asociatii de proprietari de paduri, composesorate, obsti si asociatii urbariale, alte asociatii agricole ? ex. organizatii ale utilizatorilor de apa, consortii de extensie agricole, inclusiv producatori in domeniul pisciculturii sau apiculturii
Case de Ajutor Reciproc ? inclusiv Case de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor CARP,
Cooperative de credit, consum, mestesugaresti, valorificare, agricole, pescaresti, forestiere
Organizatii resursa sau umbrela, structuri federative, care ofera sprijin(formare, consultanta, informatii, marketing, finantare, etc.) intreprinderilor sociale si organizatiilor din economia sociala din Romania,
Alte organizatii cu rol socio-economic,  intreprinderi sociale sau alte forme de organizare de tip economie sociala

Avantajele persoanelor selectate pentru categoriile men?ionate anterior:

Procedura de înscriere ?i selec?ie:

Persoanele interesate care se corespund criteriilor men?ionate, sunt invitate s? completeze documentele anexate, respectiv:
Anexa 2 - Nota de informare si Consim??mânt,
Anexa 3 ? Declara?ie pe proprie r?spundere privind apartenen?a la categoria de grup ?int? formator / specialist în economie social?,
Anexa 4 - Curriculum vitae format Europass.
Pentru modalitatea de completare a CV-ului in format Europass consulutati instructiunile: Anexa 5.
Acestea se vor transmite la adresa po?tal?: Strada Fratii Golesti nr. 86, Municipiul Pitesti, jude?ul Arge? ?i în copie scanat? la adresa de e-mail: cardinaljobs_pitesti@yahoo.com men?ionând la subiect: FORMATOR ES (pentru formatori), respectiv SPECIALIST ES (pentru specialisti in ES).
Termenul limit? de transmitere a documentelor este de 31 August. Rug?m persoanele interesate s? consulte cu aten?ie documentele anexate ?i s? urm?reasc? îndeplinirea, în primul rând, a condi?iilor de eligibilitate.
Persoanele selectate vor fi informate prin e-mail sau telefonic ?i vor fi invitate s? participe la unul din evenimentele organizate în cadrul proiectului, în una din regiunile de implementare vizate de acesta, cu ocazia c?rora vor fi detaliate toate aspectele acestui program.
           Rela?ii suplimentare se pot ob?ine prin e-mail, la adresa men?ionat? mai sus sau la nr. de telefon: 0248224049.

Copyright © 2011 | Sitemap

liAbilit??i de comunicare ?i lucru